Xuất bản thông tin

null Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp đột xuất thứ nhất

content:

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tải tại đây