Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười: Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

UBND huyện Tháp Mười vừa ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Mục đích là nhằm đóng góp cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đánh giá của Chỉ số CCHC, đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tốt trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, là việc tiếp tục nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các khâu giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực hiện có hiệu quả, Kế hoạch phân công nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Trong đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác CCHC nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021 đối với việc thực hiện các nội dung thành phần của Chỉ số cải CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

Biên tập: Hoàng Kha