Xuất bản thông tin

null Ban Chỉ huy Quân sự tăng cường các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Chỉ huy Quân sự tăng cường các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xác định việc xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tháp Mười đã chủ động lập kế hoạch, đề ra một số giải pháp trọng tâm, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Quốc phòng- quân sự địa phương gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Tập trung triển khai, quán triệt đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của cấp trên. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức cách mạng, tăng cường huấn luyện quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc xây cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng xác định rõ trách nhiệm của mình đối với công tác quốc phòng- quân sự địa phương, luôn nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trung tá, Nguyễn Văn Môn, Tiểu đoàn trưởng – Khung thường trực BCHQS huyện Tháp Mười cho biết:

“Bản thân tôi trong cương vị được giao là trợ lý tác huấn và là Tiểu đoàn trưởng tham mưu của Đảng ủy, BCHQS huyện lãnh đạo hoàn thành tốt công tác QPQS địa phương và các nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao. Cụ thể là tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện và huấn luyện cho các đối tượng do BCHQS huyện đảm nhiệm đúng theo kế hoạch của trên, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tổ chức làm vật chất, mô hình học cụ huấn luyện hàng năm đúng kế hoạch, tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ chặt chẽ, đúng quy định”

Đối với Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trong huyện, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn thực hiện tốt các mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Nói về giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh tại cơ sở. Ông Lê Văn Mua, Chỉ huy trưởng BCHQS xã Mỹ An cho biết:

“BCHQS xã tập trung nhiệm vụ thực hiện công tác chính trị, triển khai cho anh em nhận thức về tư tưởng để thực hiện nhiệm vụ của mình, thứ hai là về công tác tham mưu phải hoàn chỉnh được các kế hoạch của trên triển khai như công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện và công tác hậu cần, kỹ thuật để hoàn chỉnh ”

Đi đôi với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy BCH Quân sự huyện và các xã, thị trấn còn chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thực hiện nghiêm các quy định về trực sẳn sàng chiến đấu, nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, rèn luyện kỹ năng thực hành về Điều lệnh đội ngũ; Phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật Dân quân tự vệ, thực hiện tốt các đợt diễn tập phòng thủ, đồng thời thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Thiếu tá, Nguyễn Việt Hùng, đại diện Ban Chính trị - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết:

“Ban Chính trị làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, BCHQS huyện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần  cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nói chung, các lực lượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua Ban Chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đóng góp ủng hộ vật chất, ngày công lao động tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang huyện thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh”

Nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh mà trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã thực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.  Kết quả tuyền quân, tuyển sinh hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu đề ra, chất lượng huấn luyện quân sự từng bước được nâng lên, 100% chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có trên 76% khá giỏi. Đảng bộ Quân sự huyện 3 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban CHQS Huyện được tặng nhiều giấy khen, bằng khen các cấp, đây là vinh dự, là động lực to lớn để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười- Đinh Minh Dũng nói:

 Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của lực lượng vũ trang huyện đều được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện”

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, BCH Quân sự huyện Tháp Mười tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Quân sự - quốc phòng, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyển quân, diễn tập, giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên và các nhiệm vụ liên quan đến công tác QS-QP, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Bt: Nguyễn Thu