Xuất bản thông tin

null Tháp Mười đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Tháp Mười và các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên được các cấp ủy quan tâm thực hiện là tập trung rà soát lại tổng thể quá trình, cách thức thực hiện việc triển khai, quán triệt và cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Chương trình hành động năm 2023 của Huyện ủy, trong đó tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tăng cường thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban thường vụ huyện ủy Tháp Mười đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chỉ đạo các cấp ủy, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển Đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo, điều hành các cấp ủy đảng đều bám vào quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được coi trọng, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng được Huyện ủy Tháp Mười và Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của cấp trên.

Để công tác xây dựng Đảng năm 2023 đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu, Ban thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy tập trung triển khai và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy năm 2023, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, Huyện. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.

BT: NGUYỄN  THU