Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Năm 2022, Tháp Mười thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu, trong đó, nhiều chỉ tiêu nổi bật như giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; CCHC tăng 02 bậc, đứng hạng 04 trong tỉnh; có 02 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao đang được tỉnh thẩm tra, đánh giá; nhiều ngành đạt thành tích cao trong thi đua ngành toàn tỉnh.

Năm 2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Tháp Mười phát động phong trào thi đua với 18 nội dung ở tất cả các lĩnh vực và thi đua chuyên đề như  đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài; CCHC; chuyển đổi số.... Ngoài ra, còn giới thiệu, giao lưu gương điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có sáng kiến, cách làm hay trong các lĩnh vực. Trong buổi phát động, 06 cụm, khối thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Trần Thị Quý ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào. Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương gắn 18 nội dung thi đua vào nhiệm vụ bằng thành tích cụ thể; có nhiều giải pháp, phương thức mới để phát huy, lan tỏa và nhân rộng nhiều gương điển hình; kịp thời khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích, xây dựng nhiều nhân tố, gương điển hình, nhân rộng, khuyến  khích mô hình, tao sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cũng được biểu dương, khen thưởng.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha