Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Khối Nhà nước Đại hội đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Khối Nhà nước Đại hội đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 05/6/2020, Đảng bộ Khối Nhà nước tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân được nâng lên rõ rệt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từng đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính đi vào trọng tâm theo định hướng chung của tỉnh, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định. Hoạt động thanh tra được tăng cường, đạt hiệu quả cao. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng đúng quy định. Chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ ngày càng nâng cao. Các tổ chức đoàn thể hoạt động đạt vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối Nhà nước đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ đúng theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với tập thể chi bộ, đảng viên trong sinh hoạt và chấp hành điều lệ Đảng. Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Nhà nước 8 đồng chí. Đồng chí Đinh Minh Dũng tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Khối Nhà nước, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Nguyễn Thu - Lê Tính