Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 14, TỪ NGÀY 05/4/2021 ĐẾN NGÀY 11/4/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 14, TỪ NGÀY 05/4/2021 ĐẾN NGÀY 11/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 14, từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 05/4/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử xã Mỹ Quí, Mỹ Đông

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g0

Mỹ Quí, Mỹ Đông

* Dự họp Thường trực UBBC huyện

16g00

Phòng họp BTV/HU

Thứ ba 06/4/2021

* Tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử xã Thạnh Lợi, Hưng thạnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Thạnh Lợi, Hưng Thạnh

* Tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử xã Mỹ Hòa

14g00

Xã Mỹ Hòa

Thứ tư 07/4/2021

* Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HT B, UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

--

Thứ năm 08/4/2021

* Tham gia Đoàn kiểm tra công tác bầu cử xã Trường Xuân

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

09g00

Xã Trường Xuân

* Làm việc tại cơ quan

13g30

--

Thứ sáu 09/4/2021

* Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ tư (mở rộng)

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B, UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

13g30

--

Thứ bảy 10/4/2021                                            

Chủ nhật 11/4/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái