LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 08 năm 2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN

 

1

Tên thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Tải về

2

Tên thủ tục hành chính: Mua quyển hóa đơn

Tải về

3

Tên thủ tục hành chính: Mua hóa đơn lẻ

Tải về

4

Tên thủ tục hành chính: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về

5

Tên thủ tục hành chính: Quyết định thuê trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về

6

Tên thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

Tải về

7

Tên thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Tải về

8

Tên thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại ác điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1 ĐIều 41 của Luật quản lý, sử dung tài sản công

Tải về

9

Tên thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản công

Tải về

10

Tên thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công

Tải về

11

Tên thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

Tải về

12

Tên thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản

Tải về

13

Tên thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản công

Tải về

14

Tên thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Tải về

15

Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website