Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 804/VPUBND-TCKH 18/05/2021 V/v nhập liệu dữ vào phần mềm Cụm tuyến dân cư
2 803/VPUBND-VX 18/05/2021 Về việc thẩm định vị trí xây dựng trạm BTS đợt 1 năm 2021
3 802/VPUBND-VX 18/05/2021 V/v triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch 2021
4 2482/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao đất tại Cụm dân cư trung tâm xã Hưng Thạnh - Trần văn Tư
5 2481/UBND-TCKH 18/05/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
6 2187/BĐD 29/04/2021 V/v giao chỉ tiêu thi đua nâng cao chất lượng tín dụng chính sách năm 2021
7 800/VPUBND-TH 18/05/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8 2479/KH-UBND 18/05/2021 Khắc phục hạn chế năm 2020 và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính, chỉ số hài lòng huyện Tháp Mười năm 2021
9 2477/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho ông Nguyễn Văn Cẩm, ngụ tại Ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 2476/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho ông Phạm Văn Lộc, ngụ tại Ấp 4, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 799/VPUBND-NN 18/05/2021 V/v góp ý kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng phát triển 2026 – 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh
12 798/VPUBND-NN 18/05/2021 V/v xây dựng kế hoạch phát triển nước sạch nông thôn theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2021 - 2025)
13 796/VPUBND-XDCB 18/05/2021 V/v rà soát, báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư chợ Mỹ Hòa của DNTN Thọ Thông
14 2474/UBND-XDCB 18/05/2021 V/v đầu tư biểu tượng bông lúa Mỹ Đông vươn ra thế giới
15 2338/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường TH&THCS Láng Biển
16 2339/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Nguyễn Văn Tre
17 2340/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường TH&THCS Thanh Mỹ
18 2342/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường TH&THCS Phú Điền
19 2343/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Đốc Binh Kiều
20 2344/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 của Trường THCS Mỹ Hoà