Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2309/VPUBND-VX 30/09/2022 V/v triển khai Bộ quy chuẩn hướng dẫn về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người lao động di cư
2 5911/UBND-XDCB 30/09/2022 V/v ý kiến liên quan đến Đề án sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện để vận chuyển khách du lịch tại Khu di tích Gò Tháp
3 5911/UBND-XDCB 30/09/2022 V/v ý kiến liên quan đến Đề án sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện để vận chuyển khách du lịch tại Khu di tích Gò Tháp
4 5907/QĐ-UBND 30/09/2022 Về việc thành lập lại Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
5 5906/UBND-TCKH 29/09/2022 V/v cung cấp thông tin phối hợp tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
6 2304/VPUBND-NN 29/09/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 973/QĐ-UBND-HC ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 5905/UBND-NN 29/09/2022 Về việc góp ý Kế hoạch tập huấn theo Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 2307/VPUBND-VX 30/09/2022 V/v triển khai thí điểm giáo dục STEM cấp Tiểu học
9 5904/UBND-NV 29/09/2022 V/v tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về thanh niên năm 2022
10 5903/QĐ-UBND 29/09/2022 Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hạ tầng khu dân cư bờ Nam cầu Đốc Binh Kiều
11 5902/QĐ-UBND 29/09/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí trang bị màn hình Led cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
12 5446/QĐ-UBND 15/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
13 5900/QĐ-UBND 29/09/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tổ chức tập huấn đưa sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn Thương mại điện tử năm 2022
14 5875/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Ngoan để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
15 5874/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với ông Lê Minh Phương để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
16 5872/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với bà Lê Thị Liểu để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
17 5871/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Của để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
18 5870/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Minh để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
19 5869/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Mỏng để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười
20 5868/QĐ-UBND 28/09/2022 Về việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Chẩm để Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 - ĐT.845) thuộc huyện Tháp Mười