Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [200/BC-UBND - 17/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2023
2 [199/KH-UBND - 17/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2024
3 [198/UBND-VX - 17/01/2024 V/v giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 [197/UBND-XDCB - 17/01/2024 Về việc đôn đốc xử lý công nợ đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
5 [196/BC-UBND - 17/01/2024 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023
6 [195/BC-UBND - 17/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
7 [194/UBND-NC - 17/01/2024 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
8 [193/UBND-NC - 17/01/2024 Về việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp nhưng chưa trao cho người sử dụng đất
9 [192/UBND-NC - 17/01/2024 V/v tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực nội vụ
10 [191/UBND-NC - 17/01/2024 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch “Thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024
11 [190/BC-UBND - 17/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
12 [189/BC-UBND - 17/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023
13 [188/UBND-NV - 17/01/2024 Về việc kết quả rà soát xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Tháp Mười
14 [187/UBND-NC - 17/01/2024 Về việc trả lời Công văn số 761/CV-TA ngày 23/11/2023 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Nguyễn Ngọc Linh - Đổ Thành Nhu)
15 [186/UBND-VX - 17/01/2024 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 [185/KH-UBND - 17/01/2024 Kế hoạch Phát triển ngành hàng sen năm 2024
17 [184/KH-BCĐ - 17/01/2024 Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023
18 [183/UBND-NN - 17/01/2024 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô giai đoạn 2024-2025 do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 [182/UBND-TH - 17/01/2024 V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện
20 [180/KH-UBND - 17/01/2024 Kế hoạch về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024