Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4185/UBND-VX 21/10/2020 V/v thống nhất chuyển đổi lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
2 1538/VPUBND-TCKH 23/10/2020 V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá của nhà nước tại địa phương
3 4226/BC-BĐD 23/10/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
4 4225/BC-BCĐ 23/10/2020 Báo cáo tổng kết Chiến dịch Mùa hè xanh 2020 tại huyện Tháp Mười
5 4191/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đấ
6 4190/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
7 4178/UBND-XDCB 20/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Đường bờ Bắc kênh Nhất
8 1523/VPUBND-XDCB 20/10/2020 V/v rà soát, cung cấp số liệu lập kế hoạch xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2020-2025
9 1521/VPUBND-VX 20/10/2020 V/v triển khai Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
10 4168/UBND-NV 19/10/2020 V/v tăng cường công tác bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ
11 4166/UBND-XDCB 19/10/2020 V/v quản lý, kiểm tra an toàn kết cấu các công trình trường học trên địa bàn
12 4183/UBND-XDCB 21/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Đường bờ Bắc kênh Hội Kỳ Nhì
13 4182/UBND-NN 21/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ
14 4181/UBND-NN 21/10/2020 V/v góp ý Nghị quyết và Chương trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
15 4180/UBND-NN 21/10/2020 V/v góp ý kế hoạch và dự thảo dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
16 1507/VPUBND-XDCB 16/10/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
17 1506/VPUBND-XDCB 16/10/2020 V/v thủ tục đầu tư công trình thuộc cấp huyện quản lý
18 1510/VPUBND-TCKH 19/10/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19 3305/UBND-XDCB 25/08/2020 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình
20 4150/UBND-NC 19/10/2020 Về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành