Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2815/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Tên dự án: Hàng rào TT VHHTCĐ xã Mỹ Đông
2 2814/QĐ-UBND 24/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Thạnh Lợi (điểm chợ)
3 2813/UBND-VX 13/05/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện trong doanh nghiệp
4 2460/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Bà Hồ Thị Thoa
5 2461/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - ông Trần Mộng Hùng, xã Mỹ Quí
6 2767/UBND-NC 20/05/2022 Đăng ký điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tháp Mười (bổ sung lần 2)
7 1216/VPUBND-VX 24/05/2022 V/v tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI
8 12197/UBND-XDCB 31/12/2021 V/v giao nhiệm vụ quản lý, điều chỉnh công tác lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới (khu vực trung tâm xã), huyện háp Mười theo tiêu chí đô thị loại V
9 2807/UBND-NN 24/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 2806/UBND-TCKH 24/05/2022 V/v thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
11 10936/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Trần Phú - 307)
12 1215/VPUBND-TH 24/05/2022 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá Chỉ số PCI năm 2021
13 1214/VPUBND-NN 24/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2022
14 1213/VPUBND-NV 24/05/2022 V/v thông báo danh sách học viên nhập học các lớp bồi dưỡng
15 1212/VPUBND-VX 24/05/2022 V/v thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã hưởng không đúng quy định
16 1211/VPUBND-NV 24/05/2022 V/v thông báo tuyển sinh các lớp sau đại học
17 2803/UBND-XDCB 24/05/2022 V/v tham mưu UBND huyện ý kiến Phương án tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội huyện Tháp Mười
18 2693/QĐ-UBND 18/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2022
19 10957/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp chợ Tân Kiều
20 10935/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa một cửa, hàng rào UBND xã Trường Xuân