Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6319/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 6318/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
3 6317/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
4 6280/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 6279/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 6278/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
7 6277/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
8 6276/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 6275/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 6274/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 6316/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 6315/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 6314/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 6313/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 6312/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
16 6311/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
17 6310/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc chuyển trợ cấp xã hội
18 6309/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
19 6308/UBND-VX 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Đề án tổng thể thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
20 6307/UBND-VX 19/10/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định và quy chế tuyển chọn, đưa lao động Đồng Tháp đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc