Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6769/QĐ-UBND 07/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 732/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất - Hộ bà Bùi Thị Muội
2 6768/QĐ-UBND 07/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà mua trả chậm Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất - Hộ ông Bùi Văn Minh Phụng
3 6767/QĐ-UBND 07/11/2022 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Gia cố sạt lở bờ Tây kênh Cùng - bờ Bắc kênh Đứng
4 6765/UBND-NN 04/11/2022 Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hợp tác xã nông nghiệp
5 6764/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v bổ sung gói thầu Chiếu sáng công cộng thuộc công trình CDC Gò Tháp mở rộng
6 6763/UBND-TCKH 04/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định phân cấp giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 6721/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc công nhận xã Mỹ An đạt tiêu chí số 03 ‘‘Thủy lợi và phòng chống thiên tai’’ năm 2022 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
8 6720/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc công nhận xã Đốc Binh Kiều đạt tiêu chí số 3 Thủy lợi và phòng chống thiên tai năm 2022 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
9 6763/QĐ-UBND 04/11/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Lưới trung thế 3P-22kV bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A (từ kênh Xáng – nhà máy Hữu Đức).
10 6543/QĐ-UBND 28/10/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lát gạch vỉa hè trước cổng TTVH - HTCĐ, Trường THCS, Trạm y tế xã
11 6762/UBND-TCKH 04/11/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
12 6761/UBND-TCKH 04/11/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
13 6760/UBND-TCKH 04/11/2022 V/v báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
14 6759/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v đăng ký kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
15 6758/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v tham mưu báo cáo thực hiện Kế hoạch số 17/KHUBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
16 6757/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch an toàn điện năm 2022
17 6754/UBND-XDCB 04/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
18 6753/UBND-NN 04/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
19 6752/UBND-VX 04/11/2022 V/v ý kiến chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, công ty trên địa bàn huyện Tháp Mười
20 6751/UBND-VX 04/11/2022 V/v tham mưu triển khai Kế hoạch Chiến lược Ngoại giao văn hoá đến năm 2030