Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6688/UBND-VX 03/11/2022 V/v triển khai hướng dẫn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025
2 6687/UBND-VX 03/11/2022 V/v thực hiện Công văn số 6115/BYT-DP của Bộ Y tế về tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
3 6686/UBND-VX 03/11/2022 V/v quán triệt thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
4 6684/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Mai Văn Út, xã Trường Xuân
5 6683/UBND-NV 02/11/2022 Về việc góp ý dự thảo văn bản
6 6682/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Cụm Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
7 6681/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trả phụ cấp theo trình độ đào tạo đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Công an viên và Ấp đội trưởng theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8 6680/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập
9 6679/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thuê nhà dân giữ trẻ Học kỳ I năm học 2022 - 2023
10 6678/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục Mầm non năm 2022
11 6677/UBND-XDCB 02/11/2022 V/v đôn đốc xử lý công nợ đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
12 6676/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí năm 2022 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
13 6658/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 6657/QĐ-UBND` 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 6656/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 6655/QĐ-UBND` 02/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 6654/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
18 6653/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
19 6588/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
20 6594/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội