Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022

Thời điểm này, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười  kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của UBND huyện năm 2022 đối với Đảng bộ các xã, thị trấn và ngành huyện, nhằm đánh giá việc xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 của các đơn vị, đưa ra giải pháp chỉ đạo sát với thực tế, giúp các xã, thị trấn và các ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Để thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2022 đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Đảng ủy ngành huyện và các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân thực hiện, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong đó đặt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phòng chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục kinh tế, xây dựng NTM nâng cao lên hàng đầu. Nói về công tác triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện Tháp Mười năm 2022 tại địa phương, ông Trương Thanh Hợp, Bí thư Đảng ủy xã Phú Điền  cho biết:

“Trong năm 2022 xã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã . Duy trì và nâng chất 19 tiêu chí NTM, từng bước phát triển trung tâm xã theo hướng đô thị loại 5; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Tiếp tục lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản. Lãnh đạo thực hiện thành công đại hội Cựu Chiến Binh và Đoàn thanh niên xã, nhiệm kỳ 2020 - 2027. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc phân công giao việc. Bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với năng lực thực tiễn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về địa bàn ấp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kiện toàn các chi, tổ hội, phát triển Đoàn viên, hội viên nâng cao chất lượng của Tổ nhân dân tự quản, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao”

Để thực hiện đạt mục tiêu “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K và tiêm Văcxin Covid-19 theo kế hoạch. Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, Hợp tác xã sớm ổn định sản xuất và phục hồi kinh tế. Trong phát triển nông nghiệp, tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là thực hiện hợp tác, liên kết trong sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác và Hợp tác xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hiện đại, an toàn, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho nông dân. Trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, quan tâm các tiêu chí Thu nhập, Môi trường.... đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc vận động người lao động đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp ở trong và ngoài tỉnh, đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thạnh, ông Hoàng Đình Toàn cho biết:

“Đối với Đảng bộ xã Hưng Thạnh xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với nhiều nội dung. Trong đó đưa ra 04 nhiệm vụ trọng tâm, 07 chỉ tiêu chủ yếu và 07 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Thứ nhất tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe người dân gắn với khôi phục kinh tế - xã hội. Thứ hai là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ trọng tâm thứ tư là tăng cường công tác xây dựng Đảng, Xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12, Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng”

Trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng các cấp, trong điều kiện, bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười đưa ra phương châm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Xây dựng hệ thống chính trị vững  mạnh, tăng tốc phát triển kinh tế và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả”. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương thành lập 3 đoàn công tác có cơ cấu đầy đủ các đoàn tham mưu, giúp việc của Đảng và các ban ngành huyện đến Đảng ủy cơ sở làm việc kết hợp 2 nội dung gồm Kiềm tra việc  triển khai chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022 và  xây dựng kế hoạch  cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của các đơn vị, địa phương. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy, nhìn chung Đảng ủy các ngành, xã, thị trấn đã làm tốt việc cụ thể hóa các Chương trình hành động của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như cần cụ thể hơn các giải pháp khắc phục các hạn chế trong thời gian qua, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra sát với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, An ninh quốc phòng, Xây dựng Đảng, xây dựng NTM nâng cao.  Đánh giá về kết quả đợt kiểm tra và chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười cho biết thêm:

“Qua các đoàn làm việc, chúng tôi đánh giá các Đảng bộ xã thị trấn cũng như một số Đảng bộ ngành có sự chủ động trong công việc theo tinh thần Chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện, đồng thời xác định được nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị. Bên cạnh đó chất lượng triển khai các văn bản của địa phương vẫn còn chưa cụ thể, chưa vào sát với yêu cầu công việc của mình. Trên tinh thần trong đó, các đơn vị được kiểm tra cũng có đồng thuận với đoàn công tác tiếp thu đầu đủ, cam kết với đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ra soát các công việc, tổ chức định hướng công việc của năm theo định hướng của đoàn một cách khoa học và phân công thực hiện, kịp thời thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn, làm sao đảm bảo năm 2022 đạt được kết quả cao nhất như kỳ vọng của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra. Với tinh thần quyết tâm như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng các đảng bộ cơ sở sẽ sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với hoàn cảnh, triển khai các nhiệm vụ mang tính hiệu quả năm trong năm 2022”  

Tin rằng với sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười cùng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong huyện, sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 tiếp tục phát triển, đạt kế hoạch đề ra, cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM  nâng cao theo lộ trình đề ra./.

BT: Nguyễn Thu