Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI

Từ ngày 23/3/2022 đến ngày 01/4/2022, Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của Huyện và trực tuyến đến 16 điểm cầu các xã, thị trấn và các Trường THPT trên địa bàn huyện.

Mỗi lớp được tổ chức 1,5 ngày, các đảng viên ngành huyện; các Trường THPT và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn được nghe Báo cáo viên trình bày báo cáo những nội dung cốt lõi của 05 Nghị quyết và 10 Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

 Thanh Nga (Trung tâm Chính trị Tháp Mười)