Xuất bản thông tin

null Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

Chiều ngày 12/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Tại điểm cầu Tháp Mười, Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cùng cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa từ huyện đến xã đã tham dự.

Tại đây, cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa được tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Với quan điểm xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất trong đa dạng, kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và mang bản sắc, đặc trưng Đồng Tháp. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển toàn diện và phát huy phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ. Giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá Đồng Tháp trên nền tảng giá trị của văn hoá Việt Nam; qua đó, hình thành đạo đức, nhân cách, tính tự tin, tự trọng, tự lực, nuôi dưỡng và phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng”.

Lớp học nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, từ đó vận dụng vào thực tế công việc của ngành, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội; Xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện.

Bt: Nguyễn Thu