Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/4/2022, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện uỷ đã chủ động tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân năm 2021 theo hướng dẫn; Báo cáo sơ kết thực hiện chương trình, kế hoạch giai đoạn, hằng năm theo yêu cầu của cấp uỷ cấp trên. Thực hiện tốt quy trình, thủ tục về giới thiệu nhân sự bổ sung chức cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; thực hiện tốt công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định...Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch; công tác quy hoạch cán bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh. Tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo một số Đảng uỷ xã, thị trấn khi đủ điều kiện thành lập đảng bộ bộ phận ở chi bộ ấp, khóm có đông đảng viên; Tham mưu thực hiện tốt các kế hoạch, quy định...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện uỷ đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, trao đổi thông tin; làm tốt công tác phát triển Đảng và công tác nghiệp vụ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các tiêu chí đánh giá; làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức các lớp đào tạo lý luận chính trị; chú trọng công tác quy hoạch cấp ủy lãnh đạo, quản lý các cấp theo giai đoạn...

Bt: Như Ý