Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Trong những năm qua, Huyện ủy Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện đổi mới nội dụng, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Tháp Mười trong sạch vững mạnh.

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười đã chủ động xây dựng Chương trình hành động, triển khai cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện tập trung quán triệt và cụ thể hoá đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện, tăng cường tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên về các chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước. Trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo, điều hành các cấp ủy đảng đều bám vào quy chế làm việc, công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ và linh hoạt đối với những đảng viên đi làm ăn xa, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, công tác đánh giá cán bộ từng bước đi vào nề nếp. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ có chuyển biến tích cực. Nói về công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ sở, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quí – Đặng Thị Tuyết cho biết:

“Đảng bộ xã Mỹ Quí hiện có 15 chi bộ và một đảng bộ bộ phận trực thuộc, có 381 Đảng viên, mặc dù số lượng chi bộ nhiều, đảng viên đông nhưng công tác quản lý đảng viên cũng luôn đảm bảo. Việc phân công nhiệm vụ Đảng viên cũng phù hợp với điều kiện, năng lực của Đảng viên. Tích cực tham gia sinh hoạt Đảng thảo luận đóng góp. Bên cạnh đó Đảng ủy cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạm miễn sinh hoạt có thời hạn để đi làm ăn xa, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Nhìn chung tình hình tư tưởng đảng viên của xã luôn đảm bảo, gương mẫu chấp hành tốt Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của chi bộ và Đảng bộ đề ra”

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy đã chú trọng đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sát với tình hình thực tế của từng kỳ sinh hoạt, đồng thời thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, phát huy tinh thần dân chủ trong đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên đóng góp, xây dựng chi bộ, giúp nhau cùng tiến bộ và góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt thiết thực, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Qua đó, giúp cho các cấp uỷ và tổ chức đảng có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt ở các chi bộ được đổi mới, chất lượng các đợt sinh hoạt chi bộ và tinh thần trách nhiệm của các chi ủy, đảng viên được nâng lên. Về vấn đề này, ông Võ Văn Nô, Phó Bí thư Đảng ủy khối Kinh tế Kế hoạch huyện Tháp Mười cho biết thêm:

 “Trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đảng bộ khối kinh tế- kế hoạch thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ Đảng viên. Tập trung vào việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt Đảng, các chi bộ đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ của chi bộ, loại hình cơ quan đơn vị để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cán bộ Đảng viên người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được phân công, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Nội dung phong phú gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Tháp Mười cũng rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tốt công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bám sát quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ tại từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình nhất thể hoá Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, đến nay toàn huyện có 11/13 xã, thị trấn thực hiện mô hình này.

Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Huyện cũng xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Kịp thời xem xét, giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo và việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng nên trong năm không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật Đảng. Nói về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đảng bộ cơ sở, ông Đồng Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều cho biết:

“Đảng ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Thời gian qua công tác xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh„

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng rất quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị và người đứng đầu của cơ quan đơn vị, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2021 Ban Thường vụ huyện Tháp Mười được Tỉnh ủy Đồng Tháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.           

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, Huyện ủy Tháp Mười tập trung lãnh đạo, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết thêm:

 “Để xây dựng được Đảng bộ của mình trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo thì việc thực hiện kết luận số 21 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là chúng ta phải quan tâm. Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về mặt tư tưởng chính trị trong đội ngũ Đảng viên phải gắn kết với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác. Phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ đảng viên, phát huy trí tuệ của tập thể trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp của địa phương. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 về Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã, phường, thị trấn và các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tập trung cho công tác phát triển đảng viên mới, tạo nguồn giới thiệu nguồn cho Đảng xem xét kết nạp. Đối với công tác kiểm tra giám sát nghiên cứu kỹ về Quy định 22, cũng có rất nhiều điểm mới về thi hành kỷ luật Kiểm tra giám sát Kỷ luật Đảng, nâng cao chất lượng về chương trình kiểm tra giám sát và mở rộng chuyên đề giám sát thường xuyên“

BT: Nguyễn Thu