Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Thạnh Lợi

Sáng ngày 31/5/2022, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến xã Thạnh Lợi giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 xã Thạnh Lợi tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế”; duy trì và nâng chất tiêu NTM theo hướng nông thôn mới nâng cao. Trong thực hiện đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp, xã tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 4.520ha. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, đã vận động trên 1300 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh, đưa 02 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phần mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản điều hành mới, nâng cao hiệu quả các mô hình dịch vụ công ích nhận và trả kết quả; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đề nghị xã tiếp tục quan tâm các giải pháp thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra, nhất là tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất và hộ nghèo, nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã.  Khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào Văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, mở các lớp dạy nghề nông thôn, tạo việc làm cho lao động, nâng cao thu nhập cho người dân./.

BT: NGUYỄN THU-HÌNH: VŨ CHIẾN