Xuất bản thông tin

null Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Chiều ngày 3/6/2022, Trung tâm Chính trị huyện Tháp Mười tổ chức Lễ bế giảng lớp “Sơ cấp lý luận chính trị” năm 2022. Có 35/35 học viên từ Chi, Đảng bộ Ngành huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn tham gia học tập đủ điều kiện nhận bằng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đã đến dự.

Trong thời gian 30 ngày các học viên được giảng viên truyền đạt 18 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945 – 1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 2011).

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đánh giá cao kết quả học tập của các học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị” năm 2022, đồng thời mong muốn sau lớp học, các học viên tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi đạo đức cách mạng, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

BT: NGUYỄN THU-  HÌNH: HOÀNG KHA