Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 15/6/2022, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện tập trung các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì phát triển; đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân được ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt, liên kết tiêu thụ có nhiều tín hiệu tích cực. Về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo các ngành và các xã, thị trấn xác định rõ lộ trình để nâng chất các tiêu chí, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện nông thôn mới nâng cao, 02 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, đồng thời huyện chọn 02 xã Đốc Binh Kiều và Mỹ An xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Từ đầu năm đến nay, huyện có 14 mã số vùng trồng cây ăn trái đã kiểm tra thực địa và đề nghị cấp mã số, nâng tổng số có 17 hồ sơ. Hiện nay, huyện có 15 sản phẩm đạt hạng OCOP từ 3 đến 4 sao, chủ yếu là các sản phẩm từ cây sen và cá sặc rằn, theo kế hoạch trong năm huyện phát triển thêm 08 sản phẩm OCOP mới. Có 93 lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 62% kế hoạch. Ngoài ra, huyện phối hợp tổ chức khai giảng 05/13 và Phiên giao dịch việc làm Chuyên đề “Xuất khẩu lao động”. Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện và đang tham gia cấp tỉnh. Đặc biệt là công tác quảng bá hình ảnh địa phương, thực hiện chuyển đổi số cũng được tích cực quan tâm. Trong công tác cải cách hành chính có nhiều Mô hình mới được triển khai thực hiện. Kết quả trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn cấp xã trên 98%, cấp huyện trên 99%. Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 tăng lên (cấp huyện 731 hồ sơ, cấp xã 1.229 hồ sơ).

Ch tch UBND huyn – Trn Th Quý đánh giá cao vic thc hin các lĩnh vc trong phát trin kinh tế - xã hi ca huyn trong 6 tháng đu năm. Tuy nhiên, Ch tch UBND huyn cho rng: vic liên kết tiêu th các ngành hàng tái cơ cu ngành nông nghip vn còn gp nhiu khó khăn, chưa tìm đưc đu ra n đnh; gii ngân vn đu tư còn đt thp so kế hoch; vic thng kê, báo cáo đánh giá xác thc tế, còn tr; tình trng ô nhim môi trưng v rác thi, cht thi trong sn xut, sinh hot chưa đưc khc phc kp thi, vic khai thác đt lòng sông còn xy ra, ý thc chp hành pháp lut v môi trưng ca mt s t chc, cá nhân chưa nghiêm; tai nn giao thông còn  mc cao, ti phm trt t an toàn xã hi, an ninh mng còn xy ra nhiu v vic, nguy cơ cháy n còn tim n xy ra ti cơ s sn xut kinh doanh, doanh nghip.

Trên cơ s đó, Ch tch UBND huyn yêu cu các ngành, xã, th trn rà soát li các ch tiêu, tp trung quyết lit các gii pháp, trong đó quan tâm xây dng mã vùng trng, nht là mã vùng trng lúa; hp tác liên kết tiêu th; thúc đy din tích vùng trng sen; h tr các doanh nghip, cơ s sn xut thc hin các quy trình; quan tâm sp xếp li trt t, chnh trang đô th, x lý tình trng ln chiếm va hè; đy mnh công tác thông tin, tuyên truyn, trin khai tt công tác tiêm vc xin phòng Covid-19, chun b tt k thi tt nghip THPT; tp trung tn công trn áp ti phm, nht là ti phm công ngh cao và tín dng đen; phn đu xây dng huyn, xã đt chun nông thôn mi nâng cao./.

Biên tập: Hoàng Kha