Xuất bản thông tin

null Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (của dự án Cửa Hàng Xăng Dầu – ĐT 845)

Thông báo Thông báo

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (của dự án Cửa Hàng Xăng Dầu – ĐT 845)

Chi tiết hồ sơ cấp phép môi trường tại đây