Xuất bản thông tin

null Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp “Bồi dưỡng kết nạp đảng” Khóa 1 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp “Bồi dưỡng kết nạp đảng” Khóa 1 năm 2020

Sáng ngày 12/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kết nạp Đảng” khóa 1 năm 2020.

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có gần 50 học viên là đoàn viên ưu tú ở các Chi đoàn ngành huyện và các xã, thị trấn.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức HCM; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lớp Bồi dưỡng nhằm giúp cho đoàn viên nâng cao nhận thức về Đảng cộng sản Việt nam, từ đó phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./. 

Nguyễn Thu - Lê Tính