Xuất bản thông tin

null Sáu tháng đầu năm 2022 Tháp Mười huy động trên 658.591 triệu đồng xây dựng NTM

Chi tiết bài viết Tin tức

Sáu tháng đầu năm 2022 Tháp Mười huy động trên 658.591 triệu đồng xây dựng NTM

Chiều ngày 12/7/2022, huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp xây dựng nông thôn mới, đã huy động nguồn lực trên 658 tỷ 591 triệu đồng để xây dựng NTM, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư và vốn khác10 tỷ 886 triệu đồng để làm các công trình, phần việc như xây dựng mới 3 cây cầu bê tông, vận động xây mới 67 căn nhà Đại đoàn kết, rãi đá các tuyến đường.... Các địa phương đã thực hiện các mô hình như Mô hình sản xuất sen; sản xuất lúa sạch từ phân hữu cơ không xịt thuốc hóa học; mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP. Duy trì và phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch... tiếp tục phát huy thế mạnh cây Sen để kết hợp sản xuất nông nghiệp phát triển du lịch. Đến nay huyện Tháp Mười có 02 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ được UBND tỉnh công nhận chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các xã còn lại đạt từ 09 đến 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 03/09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như giá trị sản xuất trên các lĩnh vực chưa cao. Sự kết nối của các doanh nghiệp, nông dân trong các mô hình liên kết chưa thật sự ổn định. Các Hợp tác xã tuy được chuyển đổi và củng cố hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo quản lý, tài chính kế toán còn yếu chưa phát huy hết vai trò của kinh tế tập thể. Về công tác triển khai đăng ký mã vùng trồng, sản xuất an toàn và truy xuất nguồn gốc nông sản có nguồn gốc thực vật; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 một số xã chưa quan tâm, chưa chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Việc duy trì và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao còn chậm.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao; giải pháp thực hiện các tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập và môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười đề nghị các xã, thị trấn tập trung thực hiện quyết liệt cho nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, đồi mới công tác phối hợp giữa ngành và địa phương trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chính quyền phải quan tâm các giải pháp tăng thu nhập cho người dân, các tiêu chí về giảm nghèo, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất... phải thực hiện theo lộ trình cụ thể, đẩy mạnh số hóa trong thực hiện quy trình sản xuất./.

BT: Nguyễn Thu+Hình: Hoàng Kha