Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Phấn đấu đến năm 2030, có 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Phấn đấu đến năm 2030, có 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập

Nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời trong đội ngũ cán bộ, hội viên và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, gia đình, công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tháp Mười. Tháp Mười thực hiện chương trình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

Để thực hiện mô hình, UBND huyện phân công nhiệm vụ cho từng ngành, với nhiều giải pháp như: đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập”; đẩy mạnh triển khai nhân rộng, sơ kết, tổng kết mô hình “Công dân học tập”; tăng cường kết nối vận động các nguồn lực xã hội hóa nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Với mục tiêu đề ra là đến năm 2030 có 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% người đạt danh hiệu “Công dân học tập” phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó 80% thành thạo kỹ năng số, tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hoá.

Bt + Hình: Thúy Ly