Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Tổ khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 01

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với Tổ khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 01

Ngày 19/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười có buổi tiếp và làm việc với Tổ khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  khóa XI.

Qua 01 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025, nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến sâu sắc, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương. Chính quyền các cấp tích cực thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, trực tiếp đối thoại giải quyết khiếu nại, tổ cáo của nhân dân. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tồ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có bước đổi mới, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng mật thiết. Qua đó khẳng định công tác dân vận đã phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu, rộng trong xã hội.

Tại buổi làm việc,Tổ khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng bộ Huyện ủy Tháp Mười, đồng thời đề nghị huyện Tháp Mười tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết để tập trung thực hiện đạt hiệu quả; Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  làm công tác dân vận; Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo hiệu quả trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra./.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Vũ Chiến