Xuất bản thông tin

null Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại huyện Tháp Mười

Sáng ngày 24/8/2022, Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy Tháp Mười.

Tháp Mười hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng, 4.592 Đảng viên, chiếm 3,48% dân số. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; BTV Huyện ủy Tháp Mười đã xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch, quy định, hướng dẫn và triển khai đến Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, thông qua MTTQ và các hội đoàn thể, báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên Trang thông tin điện tử của huyện cho trên 98% Đảng viên, đoàn viên, hội viên và gần 6.000 người dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; có 11/13 xã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; đã tổ chức 06 cuộc cho Bí thư, Phó Bí thư gặp gỡ với Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, có 1.485 lượt người dự; tổ chức 21 chương trình Chính quyền đối thoại với Nhân dân qua sóng phát thanh; tiếp nhận 172 đơn, thư khiếu nại, giải quyết 166 đơn thư; từ năm 2019 đến nay, đã kết nạp 306 Đảng viên; thực hiện tốt việc phân công Huyện ủy viên tham dự sinh hoạt Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã thị trấn; trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã kiểm tra, giám sát 38 tập thể, 64 cá nhân, biểu dương, khen thưởng 173 tập thể, 415 cá nhân, có 09 mô hình hay cách làm hiệu quả và 16 mô hình mới; đối với Kết luận số 01, đã kiểm tra giám sát 38 tập thể, cá nhân, khen thưởng 123 tập thể cá nhân, có nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhất là trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Trong buổi làm việc, ông Phan Xuân Thủy đánh giá cao công tác triển khai, quán triệt, ban hành văn bản thực hiện các Nghị quyết, Kết luận. Đồng thời, yêu cầu địa phương, trong thời gian tới, tập trung quyết liệt vào việc lãnh, chỉ đạo thực hiện NQ TW4, gắn với Chỉ thị 05; Kết luận 01; cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch sát với tình hình kinh tế xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác nêu gương và phòng chống tham nhũng; nghiên cứu thực tiễn, phát hiện điểm mới và lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong xây dựng Đảng; phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng gắn với du lịch...

Biên tập: Thúy Ly, Ảnh: Hoàng Kha