Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hiệu quả đầu tư trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hiệu quả đầu tư trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tháp Mười

Ngày 6/9/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến làm trưởng đoàn đến khảo sát “Hiệu quả đầu tư trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn (2016 - 2020) và NTM nâng cao giai đoạn (2021 - 2025) tại huyện Tháp Mười.

Trong giai đoạn (2016 - 2020) huyện Tháp Mười đã chủ động các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, tín dụng đầu tư thực hiện các dự án công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 7.700 tỷ đồng, bao gồm vốn đóng góp của Nhân dân. Nhờ vậy hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần cho huyện Tháp Mười hoàn thành các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện; đồng thời được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. Hiện nay huyện Tháp Mười đang tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tháp Mười đề ra mục tiêu được công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế , gần 100%  dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác sinh hoạt đạt trên 70%.

Để đạt mục tiêu đề ra, Tháp Mười vẫn còn một số khó khăn về hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất trường học chưa đạt theo bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn (2021 - 2025); nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM nâng cao còn hạn chế. Do đó, đại diện lãnh đạo huyện Tháp Mười kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí để huyện đầu tư thực hiện nâng chất các tiêu chí xã NTM; xây dựng xã NTM nâng cao hướng đến kiểu mẫu và xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao đến năm 2025. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho huyện đầu tư những công trình có ý nghĩa cấp bách về giáo dục, y tế, môi trường… đạt tiêu chuẩn theo quy định mới. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận hiệu quả việc đầu tư, huy động các nguồn lực trong xây dựng NTM của huyện Tháp Mười và đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức dân trong xây dựng NTM, sáng tạo những mô hình riêng phù hợp với địa phương. Cần rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách ưu tiên trong xây dựng NTM, thường xuyên cập nhật các quy định mới, xác định rõ nhu cầu thực tế của địa phương để phân bổ kế hoạch doanh mục đầu tư cho hợp lý; chủ động phối hợp với các ngành có liên quan trong quá trình triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi khảo sát hiệu quả đầu tư một số công trình xây dựng NTM tại xã Phú Điền và Thanh Mỹ./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha