Xuất bản thông tin

null Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 02 ngày 06 và 07/9/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 02 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành huyện, các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tiếp thu 4 chuyên đề về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới.

Trước đó huyên đã tổ chức được 2 lớp học Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 cho cán bộ, đảng viên ngành huyện. Trên cơ sở học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tham gia xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả./.

BT: Nguyễn Thu