Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND huyện Tháp Mười tổ chức phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn dựa vào đặc điểm của địa phương đề ra những nội dung, giải pháp giảm nghèo phù hợp; bố trí và huy động nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn Phong trào thi đua với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; huy động nguồn lực, hỗ trợ vốn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho hộ nghèo; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm tự nguyện đăng ký thoát nghèo, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế và thoát nghèo bền vững.

Mục tiêu đề ra là giảm quy mô hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều trên 50% so với đầu nhiệm kỳ; duy trì đạt tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 02%; điều kiện sống, thu nhập của người nghèo được cải thiện rõ rệt, tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.

Bt + Hình: Thúy Ly