Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Ngày 12/5/2020, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tháp Mười họp bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Đến cuối năm 2019, 12/12 xã của huyện đạt xã nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, riêng 2 xã nông thôn mới nâng cao là Mỹ Đông và Thanh Mỹ còn 3 tiêu chí là môi trường, BHYT và thu nhập, do ảnh hưởng của dịch Covid nên cũng đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Hiện tại, các ban ngành, tổ chức chính trị và xã đang tích cực vận động người dân tham gia BHYT; giới thiệu việc làm, dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, phát huy hiệu quả của các mô hình hỗ trợ giúp đỡ phát triển kinh tế của các hội. Riêng tiêu chí môi trường, tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần ở các cơ quan, nhà dân, trường học, phát huy vai trò tổ nhân dân tự quản, nhân rộng mô hình thu gom rác thải sinh hoạt ở xã Mỹ Đông; tiếp tục hoàn thành hồ sơ các tiêu chí còn lại và chọn các mô hình tiêu biểu để đoàn giám sát Nông thôn mới đến giám sát./.

Thúy Ly