Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều ngày 16/9/2022, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai chặt chẽ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn đi vào hoạt động đồng bộ trong điều kiện thời bình và khi có tình huống xảy ra. Các tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh không ngừng được nâng cao và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu” trong giải quyết các vấn đề ở địa phương, cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương đã tham gia báo cáo tham luận về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng củng cố lực lượng vũ trang; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc....

Phát biểu kết luận hội nghị, Lãnh đạo Huyện ủy Tháp Mười yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; nâng cao năng lực dự báo tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao; Phát huy vai trò quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hiệu quả, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo quân số, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu  bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Hoàng Kha