Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập

Ngày 05/10/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Nguyễn Văn Hiệp chủ trì hội nghị Triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện đến năm 2030.

Mục tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 là tạo chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ công nhận các danh hiệu; một số nội dung mới của các mô hình học tập. Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Các đơn vị phải có kế hoạch, phân công cụ thể, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện…

Hội nghị giúp các đại biểu nắm vững các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học cơ sở, phát huy vai trò tham mưu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài địa phương; góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Bt: Như Ý