Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý III năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý III năm 2022

Ngày 18/10/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười tổ chức họp quý III/2022. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện chủ trì.

Đến ngày 30/9/2022 tổng doanh số cho vay đạt 98 tỷ 733 triệu đồng với 3.038 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 48 tỷ 932 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.Tổng dư nợ đạt 360 tỷ 152 triệu đồng, tăng 34 tỷ 974 triệu đồng so với cuối năm 2021 với 12.229 khách hàng còn dư nợ, tăng trưởng tín dụng đạt 98,5% kế hoạch giao năm 2022, góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 853 lao động, trong đó có 103 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 111 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 1.303 công trình nước sạch và 1.069 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn; thuê đất 106 hộ. Hỗ trợ tín dụng cho 26 hộ nghèo vay vốn làm ăn, với số tiền 887 triệu đồng; cho 57 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 1 tỷ 885 triệu đồng, có 667 hộ mới thoát nghèo vay, với số tiền 24 tỷ 564 triệu đồng.Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là trên 5 tỷ đồng, chiếm 1,41% tổng dư nợ, tăng 691 triệu đồng so với cuối năm 2021.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thành viên Ban đại diện huyện, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trọng quý 4/ 2022. Các xã, thị trấn tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng năm 2022, chú trọng huy động tiền gửi. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua kỳ họp cuối năm 2022, chuyển ngân sách địa phương 2 tỷ đồng sang cho vay hỗ trợ việc làm và tạo việc làm, theo chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương năm 2023 của Ban đại diện tỉnh giao. UBND xã, thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời hỗ trợ vốn cho các đối tượng này có vốn sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, tập trung quyết liệt đôn đốc thu hồi các khoản vay bị quá hạn. Các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, huyện và NHCSXH tiếp tục phối hợp tuyên truyền, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ phân kỳ./.

Bt: Nguyễn Thu