Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn

Trong 03 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26/11/2022, tại huyện Tháp Mười, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho lãnh đạo và công chức đầu mối kiểm soát TTHC các ban, ngành huyện Tháp Mười và UBND các xã, thị trấn.

Cán bộ, công chức tham dự được triển khai nghiệp vụ kiểm soát TTHC gồm những văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn thực hiện cập nhật, niêm yết, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đồng thời, tập huấn về số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức được tập huấn Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trên Tổng đài thông tin 1022.

Bt: Hoàng Kha