Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 05/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII từ Trung ương đến Tỉnh và chuyển tiếp đến Huyện. Tại điểm cầu huyện Tháp Mười có 185 cán bộ, đảng viên Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyên Tỉnh ủy viên; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Trường, phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham dự.

Trong thời gian 2,5 ngày các đại biểu được tiếp thu 4 chuyên đề gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Trên cơ sở học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó tham gia xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BT: Nguyễn Thu