Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Trường Xuân

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã Trường Xuân

Chiều ngày 25/5/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đến xã Trường Xuân giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020.

Trong những tháng đầu năm 2020 xã Trường Xuân đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong thực hiện đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp xã tập trung vận động nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật giảm giá thành, thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 2.000ha, chuyển đổi đất trồng lúa và vườn tạp sang trồng cây ăn trái được 105ha. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, huy động học sinh ra lớp cấp tiểu học và THCS đạt trên 99%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%, vận động được trên 400 lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong nước, có 5 lao động đi làm việc theo thời hạn ở nước ngoài. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí xã NTM, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội Đồng nhân dân huyện đã ghi nhận một số khó khăn của xã về tình trạng rác thải tại 2 cụm dân cư thời gian qua chưa được thu gom, xử lý, xã thiếu nhân sự kế toán. Đoàn cũng đề nghị xã quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, có giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả; tăng cường lãnh đạo thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cũng cố HTX, tổ hợp tác, quan tâm phát triển đô thị văn minh, phấn đấu xây dựng Trường Xuân trở thành đô thị loại 4. Trong xây dựng Nông thôn mới xã cần tập trung nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao./.

Nguyễn Thu - Lê Tính