Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án 06/CP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án 06/CP

Ngày 20/12/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thực hiện Đề án 06, UBND huyện đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo, triển khai; 13 xã, thị trấn thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn tạo tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và triển khai 05 mô hình điểm, trong đó, chọn xã Trường Xuân triển khai mô hình “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.

Trong 25 dịch vụ công thiết yếu được triển khai, theo phân cấp, chức năng, thẩm quyền, các đơn vị ngành huyện thực hiện 12 dịch vụ; UBND, công an xã, thị trấn thực hiện 13 thủ tục. Đến tháng 12/2022, công an huyện thực hiện 8.743 hồ sơ, có 02 hồ sơ trực tuyến, đã số hóa hồ sơ, tài liệu, giải quyết thủ tục hành chính đạt 37,52%; đơn vị ngành huyện đã cắt giảm 06 thủ tục hành chính, thực hiện 21.819 hồ sơ, có 1.390 hồ sơ trực tuyến; 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp 118.559 số định danh cá nhân; có 44,92% tài khoản định danh điện tử được kích hoạt; đối với xã, thị trấn thực hiện 9.212 hồ sơ dịch vụ công, có 7,89% hồ sơ trực tuyến; công an xã, thị trấn thực hiện 05 thủ tục, 4.503 hồ sơ, có 669 hồ sơ trực tuyến

Tại cuộc họp, có nhiều ý kiến thảo luận về sự tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án 06/CP như: Chuyển biến nhận thức của cán bộ, Nhân dân về Đề án 06/CP còn rất chậm. Công tác tuyên truyền chưa đạt được kết quả thực chất. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ công, đặc biệt là lực lượng tại bộ phận một cửa chưa được qua trường lớp đào tạo chuyên sâu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Đề án còn hạn chế.

Kết luận cuộc họp, bà Trần Thị Quý - Chủ tịch UBND huyện đề nghị tất cả các cơ quan, ban, ngành, đơn vị quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức trong công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP; Các ngành, xã, thị trấn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06/CP, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, thanh toán trực tuyến; Nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Dịch vụ công thiết yếu; Nhân rộng mô hình “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến” ở xã Trường Xuân ra các xã, thị trấn trong huyện.... với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 06/CP.

Bt: Thúy Ly, Hình: Vũ Chiến