Xuất bản thông tin

null Huấn luyện dân quân kết nạp mới năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huấn luyện dân quân kết nạp mới năm 2020

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Khóa huấn luyện dân quân kết nạp mới năm 2020, thời gian tổ chức 15 ngày từ ngày 21/5 đến ngày 04/6 năm 2020. Có 105 dân quân của 04 xã Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển và Thanh Mỹ tham gia.

Dân quân được Huấn luyện các chuyên đề về chính trị, quân sự, kỹ thuật bắn súng, giáo dục pháp luật, công tác dân vận và một số kỹ năng thực hành trong quân đội để phòng vệ và chiến đấu.

Khóa huấn luyện giúp các dân quân nhận thức về chính trị, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, nắm và hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện các dân quân cùng chính quyền địa phương tham gia công tác tuyên truyền, kết hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, chung tay thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh lực lượng dân quân về số lượng và chất lượng./.

Ngọc Nhu