Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung

Ngày 26/5/2020, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tháp Mười, Ban Tổ chức Huyện ủy Tháp Mười tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính khóa 154. Có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Tháp Mười và Cao Lãnh tham gia học tập. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự.

Trong thời gian 1 năm, các học viên được học tập, nghiên cứu các học phần về Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng - Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành.                                       

Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính. Củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Từ đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.                 

Nguyễn Thu - Lê Tính