Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022

Chiều ngày 26/12/2022, UBND huyện Tháp Mươi tổ chức Hội nghị Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022. Bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười chủ trì.

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính của huyện Tháp Mười được quan tâm thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức đều nâng lên. Đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã thể hiện tốt, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Qua thực hiện xuất hiện nhiều điểm mới, giải pháp, sáng kiến hay, hiệu quả trong công tác CCHC. Để góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện hồ sơ trực tuyến mức 3, 4, UBND huyện đã kiện toàn Tổ tư vấn, hỗ trợ tổ chức cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 huyện. Qua đó, Tổ tư vấn đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ, công chức cấp xã thực hiện; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho nhiều người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã về tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến mức 3, 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cấp huyện và xã đạt trên 99%. Năm 2022 công tác CCHC của huyện được xếp trong tốp đầu của tỉnh.

Tuy nhiên trong thực hiện công tác CCHC còn hạn chế như: Vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn phần mềm một cửa ở một vài xã; công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến qua các mô hình chưa đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chủ động chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung thực hiện khắc phục những hạn chế về cải cách hành chính trong năm 2022 và giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính năm 2023; Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, không để trễ hồ sơ trên phần mềm, kịp thời công khai niêm yết các văn bản mới, nâng cao tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến