Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân giải quyết kiếu nại, tố cáo, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân giải quyết kiếu nại, tố cáo, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 huyện Tháp Mười

Ngày 26/12/2022, UBND huyện Tháp Mươi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân giải quyết kiếu nại, tố cáo, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.  Bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười chủ trì.

Trong năm 2022, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, toàn huyện tiếp nhận 115 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, Các Tổ hòa giải cơ bản được kiện toàn bảo đảm đúng quy định; Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật chất lượng hòa giải được nâng lên, hạn chế những vụ việc tranh chấp phải chuyển đến Tòa án, hoặc khiếu kiện vượt cấp, trong năm tiếp nhận được 119 đơn, trong đó hòa giải thành 104 đơn, đạt tỷ lệ 87,4%. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, thông qua các hoạt động chuyên môn, giải đáp pháp luật, tư vấn pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn hướng dẫn, tư vấn áp dụng pháp luật vào cuộc sống, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Trần Thị Quý yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải cơ sở./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến