Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã thị trần Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát tại xã thị trần Mỹ An

Chiều ngày 27/5/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười do ông Nhị Văn Khải, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tại thị trấn Mỹ An.

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện năm 2020, thị trấn Mỹ An đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh năm 2020 để thực hiện. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với liên kết tiêu thụ nâng cao chuỗi giá trị và phát triển nông nghiệp sạch - ứng dụng công nghệ cao. UBND thị trấn đã thành lập và ra mắt An Tâm Hội quán, vận động nhân dân tham gia liên kết và bao tiêu sản phẩm được 50ha. Phối hợp với các ngành của huyện thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển nhiều loại hình kinh doanh mới, các cơ sở sản xuất kinh doanh được duy trì và mở rộng, hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống của người dân. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận kết quả của thị trấn đạt những tháng đầu năm, đồng thời đề nghị thị trấn Mỹ An tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường, làm tốt công tác bố trí, sắp xếp chợ, thu gom, xử lý rác thải. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn ngành huyện làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Thu