Xuất bản thông tin

null Hội Liên hiệp phụ nữ huyện kiểm tra công tác Hội cơ sở 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện kiểm tra công tác Hội cơ sở 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2020, từ ngày 26 – 29/5/2020 Hội LHPN huyện tổ chức kiểm tra 13/13 cơ sở Hội, với các nội dung kiểm tra: Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Việc thực hiện thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Việc quản lý nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, các nguồn vốn khác; Các loại sổ sách công tác Hội.

Qua kiểm tra các cơ sở Hội thực hiện đạt từ 70% trở lên kế hoạch thi đua năm 2020. 13/13 cơ sở Hội thực hiện đoạn đường “3 sạch” chào mừng Đại Hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020; Việc quản lý các nguồn vốn, hồ sơ quản lý công tác Hội cơ sở Hội thực hiện theo quy định.

Tại các buổi kiểm tra Thường trực Hội LHPN huyện đã chỉ đạo cơ sở Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, của Hội và công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong trạng thái bình thường mới; Tập trung thực hiện chỉ tiêu thi đua tập hợp Phụ nữ từ 18 tuổi trở lên vào tổ chức Hội đạt 50%; Thực hiện công tác củng cố tổ chức, cán bộ Hội chuẩn bị cho Đại Hội Hội LHPN nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tiếp tục thực hiện thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) với tinh thần vui tươi, tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, kết quả thi đua năm 2020./.

Thùy Linh