Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Tân Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Tân Kiều

Sáng ngày 20/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Tân Kiều.

Năm 2023, Đảng ủy xã Tân Kiều đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện Tháp Mười phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm gồm Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường phòng, chống dịch, bệnh bảo vệ sức khỏe cho người dân gắn với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững;  Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; Tập trung mọi nguồn lực và huy động xã hội hóa để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đề nghị Đảng ủy Tân Kiều rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực, đề ra các giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng NTM nâng cao gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo. Tăng cường công tác cải cách hành chính, quan tâm thực hiện hồ sơ trực tuyến, không để hồ sơ trễ hẹn, vận động nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng quy định, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn phát sinh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến