Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Mỹ Đông

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Mỹ Đông

Chiều ngày 21/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Mỹ Đông.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023. Đảng ủy xã Mỹ Đông đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động trên các lĩnh phù hợp với địa phương và đề ra 06 nhiệm vụ trong tâm để tập trung thực hiện gồm Lãnh đạo tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025; Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân gắn với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung lãnh đạo việc chuyển đổi số trên địa bàn. Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, trọng tâm là đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, công chức; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Lãnh đạo thực hiện duy trì đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao và  Kiểu mẫu năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đề nghị Đảng ủy xã Mỹ Đông tập trung xây dựng NTM kiểu mẫu; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Rà soát loại các nguồn thu ngân sách, làm tốt công tác thu hồi nợ quyền sử dụng đất và nhà trả chậm cụm tuyến dân cư. Tăng cường công tác cải cách hành chính,chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM năm 2023 cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường./.  

BT: Nguyễn Thu