Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Hưng Thạnh

Sáng ngày 21/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Hưng Thạnh.

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023. Đảng ủy xã Hưng Thạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động trên các lĩnh. Trong đó tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trong tâm với 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng NTM nâng cao, Cải cách hành chính và tăng cường phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời đề ra 02 nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện trong năm 2023 gồm Tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu trồng Sen thương phẩm, quảng bá hình ảnh địa phương. Phấn đấu có từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đề nghị Đảng ủy Hưng Thạnh rà soát các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Về công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ tốt công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn phát triển Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; Tập trung xây dựng NTM nâng cao gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu phát triển ngành hàng sen, hỗ trợ Tổ hợp tác sen hoạt động hiệu quả. Quan tâm công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến