Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm việc về Dự án tín chỉ carbon

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm việc về Dự án tín chỉ carbon

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp triển khai Dự án tín chỉ carbon ở huyện Tháp Mười.

Đơn vị tư vấn đã giải đáp những thắc mắc của các Sở, Lãnh đạo UBND huyện về yêu cầu diện tích, phương thức sản xuất để đạt tín chỉ carbon có thể trao đổi, định giá carbon, thị trường carbon và cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, chủ dự án, cách thức tổ chức thực hiện, đơn vị trao đổi tín chỉ carbon..., trong đó, điều kiện bắt buộc là phải sản xuất tập trung và áp dụng mô hình ngập khô xen kẻ.

Theo Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, do Tháp Mười có hệ thống thủy lợi nội đồng và cơ giới hóa tốt, nhiều diện tích sản xuất theo quy trình 01 phải 05 giảm, 03 giảm 03 tăng, sản xuất an toàn sinh học là tiền đề quan trọng để các HTX củng cố lại các mô hình sản xuất, dần hướng tới sản xuất giảm phát thải khí nhà kính. Vì vậy, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn triển khai Dự án ở huyện Tháp Mười. Nếu dự án được thực hiện, giúp nông dân sản xuất theo chương trình nông nghiệp xanh, sản xuất lúa gạo bền vững, giảm chi phí, tăng lợi nhuận sản xuất và có thêm lợi nhuận từ việc trao đổi tín chỉ Carbon.

Ông Đinh Công Phủ, Phó Chủ tich UBND huyện Tháp Mười dự kiến chọn xã Trường Xuân để thực hiện Dự án, tuy nhiên để triển khai thành công dự án, đơn vị tư vấn và các Sở cần tuyên truyền trong nông dân về cách thực hiện, lợi ích mang lại và  hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện từ hồ sơ, thủ tục và cách thức sản xuất. Lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo ngành chuyên môn, triển khai ra nông dân và tuyên truyền vận động để nông dân thực hiện.

Bt + Hình: Thúy Ly