Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Thanh Mỹ

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Thanh Mỹ

Sáng ngày 28/02/2023, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2023 tại xã Thanh Mỹ.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2023. Đảng ủy xã Thanh Mỹ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động trên các lĩnh phù hợp với địa phương. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm gồm Lãnh đạo tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân, gắn với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững. Lãnh đạo việc chuyển đổi số trên địa bàn, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, trọng tâm là đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã. Phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đánh giá cao công tác cụ thế hóa chương trình hành động của xã Thanh Mỹ, đồng thời đề nghị Đảng ủy xã rà soát lại các văn bản, bổ sung nội dung theo đóng góp của các ngành cho phù hợp. Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, củng cố hoạt động chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản. Lãnh đạo thực hiện tốt Đại hội Hội Nông dân và Công đoàn cơ sở. Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao hướng đến kiểu mẫu, xây dựng 02 mô hình sản xuất kiểu mẫu, đăng ký sản phầm OCOP. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

BT: Nguyễn Thu