Xuất bản thông tin

null Đại hội Công đoàn cơ sở Khối Nhà nước lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Công đoàn cơ sở Khối Nhà nước lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 24/3/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối Nhà nước tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐCS Khối Nhà nước đã thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhìn chung hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Nổi bật là việc thành lập Tổ hùn vốn tiết kiệm, huy động 1,2 tỷ đồng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho đoàn viên, con đoàn viên nhân các dịp lễ, thăm hỏi đoàn viên và gia đình khi gặp khó khăn, đau ốm, tang chế. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, đặc biệt là phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, chất lượng hoạt động của Công đoàn được nâng lên, kết quả xếp loại hàng năm từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hiện tại, CĐCS Khối Nhà nước có 48 đoàn viên, trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 03 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Với khẩu hiệu hành động: CĐCS Khối Nhà nước “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đoàn viên đã tập trung thảo luận các nội dung của văn kiện; đóng góp mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới. Qua đó, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội CĐCS Khối Nhà nước đề ra 07 chỉ tiêu chủ yếu và 04 khâu đột phá. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Khóa II gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thành Thân – Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện trúng cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Nhà nước, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bt: Hoàng Kha