Xuất bản thông tin

null CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2018

Công khai ngân sách Nhà nước CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2018

 
 

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2018

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Dự toán NSĐP trình HĐND

Tải về

2

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

Tải về

3

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm :

-          Quý

Tải về

-          6 tháng

Tải về

-          9 tháng

Tải về

-          Năm

Tải về

4

Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn

Tải về

5

Tổng hợp tình hình công khai

Tải về

6

Công khai mua sắm tài sản

Tải về